Investor relations

Pressmeddelanden

2020-03-12
Regulatorisk

Tempest Security AB (publ) förstärker sin avdelning för särskilda tjänster med Tove Bengtsson som inom kort tillträder tjänsten som Sales Manager i verksamhetsgrenen.

2020-02-20
Regulatorisk

Hög tillväxt med fokus på lönsamhet

2019-11-18
Regulatorisk

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om en riktad kontantemission av 605 000 aktier till en teckningskurs på 26,5 kronor per aktie, innebärande en total emissionslikvid före transaktionskostnader om cirka 16 032 500 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade handelskursen under de senaste 10 handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig.

2019-11-07
Regulatorisk

Markant resultatförbättring med fortsatt hög tillväxt

Kortfattat gör vi ett fantastiskt kvartal - vi ökar vår omsättning och förbättrar vår lönsamhet. Med en omsättning på 79,2 miljoner (59,1) är det en försäljningsökning på 34% för perioden från föregående år. På EBITDA nivå är bolaget i kvartalet lönsamt med över 2 miljoner i positivt resultat.

"Tredje kvartalet visar att vi är på rätt väg och att vårt arbete för att förbättra lönsamheten fortlöper enligt plan. Vi ser en hög aktivitet i alla våra affärsområden och att det kommer att fortsätta driva en positiv utveckling i omsättning och resultat" säger Andrew Spry, VD på Tempest Security.

Tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 34% till 79,2 (59,1) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var 2,1 (-0,1) MSEK.
  • Periodens resultat var -0,3 (-2,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,0 (0,8) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 26% till 203,7 (162,2) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -8,7 (-11,4) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,5) MSEK uppgick EBITDA till -5,8 (-10,9) MSEK.
  • Periodens resultat var -16,6 (-17,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16,0 (-19,4) MSEK.
1
2
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest