Investor relations

Marknadsöversikt

Efterfrågan på säkerhetstjänster har sedan Tempests start 2009 varit mycket god. Ökad säkerhetsmedvetenhet, både globalt och regionalt, samt social och politisk oro utgör viktiga faktorer för den offentliga och privata säkerhetsmarknaden. Företag blir alltmer beroende av privata säkerhetsbolag i takt med att offentlig säkerhet som polis och rättsväsende enligt vissa företags uppfattning inte räcker till samtidigt som de ställer allt högre krav på säkerhet generellt.

Det finns dessutom en bred generell uppfattning om att brottsfrekvensen ökar. Detta förklaras delvis av omfattande rapportering i media kring brottsoffer, vilket leder till högre upplevd osäkerhet hos medborgare. Säkerhetsbranschen i Europa möter stor efterfrågan i spåren av både terrordåd och flyktingströmmar, vilket drev stark tillväxt för flera stora säkerhetsbolag under 2016. Marknadens trender och drivkrafter utgörs vidare av ökad urbanisering, beroende av stabil drift, outsourcing av säkerhet och utveckling av infrastruktur.

Säkerhetsbranschen har historiskt sett inte påverkats markant av ekonomiska konjunkturer och kan anses vara relativt icke-cyklisk. Företag och privatpersoner behöver enligt Tempest säkerhetstjänster oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest