Investor relations

Pressmeddelanden

Tempest Security vänder larmcentralen till break-even på månadsbasis

Under tredje kvartalet 2018 uppnådde Tempest Security AB (publ) en viktig milstolpe när det operativa resultatet i larmcentralverksamheten, som förvärvades i oktober 2017, nådde break-even på månadsbasis. Larmcentralen har historiskt gått med förlust och efter förvärvet under det fjärde kvartalet 2017 fortlöpte den löpande förlusten. Tempest Security uppskattar att den totala investeringskostnaden för larmcentralen över åren belastat den tidigare ägaren med över 50 MSEK. Kostnaderna för att starta och bygga upp en larmcentralverksamhet med relevant storlek är således omfattande.

Under det fjärde kvartalet 2017 och det första halvåret 2018 har larmcentralen haft operativa förluster om cirka 4,1 MSEK. De serviceavtalskostnader som varit del av förvärvet har reducerats under det fjärde kvartalet 2017 och första halvåret 2018, men kostnader för integration och utveckling har framförallt bidragit till den operativa förlusten. Under det första halvåret 2018 har overhead-kostnader och initiala flyttkostnader för larmcentralen uppgått till cirka 1,2 MSEK. Detta tillsammans med de operativa förlusterna bidrog till cirka 3,3 MSEK av koncernens negativa EBITDA-resultat under första halvåret 2018.

Under det fjärde kvartalet 2018 kommer larmcentralen att flytta till Tempest Securitys egna lokaler och med det utvecklas verksamheten från en renodlad larmcentral till ett Security Operations Center vilket innebär ett ökat produkterbjudande inom koncernens samtliga verksamhetsområden. Kostnader för flytten av larmcentralen samt ytterligare investeringar i tekniska plattformar för ett utökat produkterbjudande tillsammans med vissa månadsvisa variationer gör dock att det månadsvisa operativa resultatet kan variera något framöver.

  - Larmcentralen har stora skalfördelar och hög tilläggsmarginal på ytterligare försäljning, vilket gör det till en tidsfråga innan verksamheten har ett löpande positivt bidrag till koncernens resultat. Vi är oerhört glada över att ha lyckats med övertagandet av larmcentralen och vändning av det operativa resultatet snabbare än förväntat, säger VD Andrew Spry. De integrationskostnader som belastat resultatet är till stor del bakom oss. Våra fantastiska medarbetare har gjort ett oerhört jobb och det är spännande att nu ta nästa steg i utvecklingen i vad som blir kärnan i många av våra alltmer digitala och skalbara tjänster. I samband med förvärvet gjorde vi bedömningen att larmcentralen har potential att bli ett av våra mest lönsamma verksamhetsområden, en bedömning som utvecklingen efter sommaren ger stöd för.

2018-10-03

För mer information, vänligen kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
Tel. 072 - 454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 15.00 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge. 

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

2018-12-19
Regulatory

Kroll, a division of Duff & Phelps, a global leader in risk mitigation, investigations, compliance, cyber resilience, security and incident response solutions, today announced a new cooperation agreement (the "Cooperation Agreement") with Sweden-based Tempest Security AB (publ) providing cyber risk solutions to Tempest's clients across Scandinavia and around the world.

2018-11-28
Regulatorisk

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av säkerhetstjänster till EU-myndigheten europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). Avtalet träder i kraft den omedelbart och sträcker sig över fyra år, inklusive optioner. Det totala ordervärdet förväntas uppgå till 2,19 MEUR, vilket per dags dato motsvarar 22,8 MSEK, under avtalsperioden inklusive optionsåren.

2018-11-15
Regulatorisk

Markant lönsamhetsförbättring och fortsatt hög tillväxt

Tredje kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,1 (45,2) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -0,1 (2,2) MSEK.
  • Periodens resultat var -2,9 (1,1) MSEK.
  • Jämförelsestörande poster om -0,1 (-0,7) MSEK påverkar perioden.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 (0,2) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 29% till 162,2 (125,7) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,4 (4,8) MSEK.
  • Periodens resultat var -17,9 (2,1) MSEK.
  • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-2,4) MSEK påverkar perioden.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,7 (4,8) MSEK.
2018-11-14
Regulatorisk

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär att bolaget tillförs cirka 14 MSEK före emissionskostnader genom en riktad nyemission av 753 630 aktier till en teckningskurs om SEK 18,60 per aktie.

1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest