Investor relations

Pressmeddelanden

Tempest Security förvärvar säkerhetskoncernen GPG Holding AB genom kontanta medel och apportemission
Tempest Security AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt samtliga aktier i säkerhetskoncernen GPG Holding AB, som genom dotterbolag bedriver konsultverksamhet inom säkerhetsbranschen i Sverige, Norge och Finland. Förvärvet är ytterligare ett steg mot Tempest Securitys mål att öka omfattningen av högkvalitativa konsulttjänster inom säkerhetsområdet, detta för att stärka marginalerna i affären.

Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 21,5 MSEK. Bolagens nettokassa uppgår till cirka 2,8 MSEK, vilket ger ett enterprise value om 18,7 MSEK. Av köpeskillingen har 16,5 MSEK erlagts kontant och 5 MSEK i form av nyemitterade aktier i Tempest Security genom en apportemission. Priset per nyemitterad aktie uppgår till 18,60 kr, vilket medför att totalt 268 817 aktier har emitterats till säljarna av GPG Holding AB. Priset per aktie är baserat på genomsnittskursen för Tempest Securitys aktie under de senaste 20 handelsdagarna, fram till och med 1 februari 2018. Genom nyemissionen, som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, ökar Tempest Securitys aktiekapital med 26 881,70 SEK. De nyemitterade aktierna motsvarar 3,57% av det totala antalet aktier och röster i Tempest Security efter nyemissionen. Säljarna av GPG Holding AB är Patruus AB och ZS Holding AB ("Säljarna"). Bakom dessa bolag står GPG Holding AB:s grundare Stellan Kjellberg respektive Zendry Svärdkrona som även efter förvärvet kommer att vara fortsatt operativa i GPG Holding AB.

GPG Holding AB äger dotterbolagen Gothia Protection Group AB (ägt till 100%), Nordic Protection Academy AB (ägt till 51%), Gothia Protection Norway A/S (ägt till 100%) samt Gothia Protection OY (ägt till 45%). Bolagen arbetar med hantering av risk, kriser och säkerhetsrelaterade utmaningar för styrelser, ledningsgrupper, beslutsfattare och ägarfamiljer. Bolagen omsatte tillsammans cirka 21 MSEK år 2017 med en EBIT om cirka 2,8 MSEK. Antalet anställda uppgår till cirka 100 personer.

GPG Holding AB väntas växa med god lönsamhet under 2018 och förvärvet väntas öka Tempest Securitys omsättning och vinst för 2018.

"Vi har en tydlig ambition om att växa med starkare marginaler, och vårt mål är att omsätta en halv miljard kronor inom fem år. Genom förvärvet av GPG Holding AB stärker vi vår position som en av de större leverantörerna av avancerade säkerhetstjänster i Sverige. Samtidigt ser vi stora möjligheter till synergieffekter mellan bolagen, och därmed ytterligare stärkta marginaler", säger Andrew Spry, VD för Tempest Security. "Vi är mycket glada att få ingå i Tempest Security. Vi kommer att fortsätta att serva våra uppdragsgivare på samma sätt och med samma hängivenhet som vi alltid gjort, med förändringen att vi nu kommer tillhöra en större organisation med ännu större resurser, vilket kommer våra kunder till gagn", säger Stellan Kjellberg, grundare och VD i GPG Holding AB.

Säljarna har åtagit sig att under en period om två år inte sälja någon av de nyemitterade aktierna och att under det tredje året efter tillträdesdagen inte sälja mer än en tredjedel av de nyemitterade aktierna. Säljarna har vidare åtagit sig att förvärva ytterligare aktier i Tempest Security till ett belopp om sammanlagt 5 MSEK. Förvärv ska ske inom åtta månader från tillträdesdagen och kan komma att ske på eller utanför marknaden. Säljarna är vidare i förekommande fall berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling baserad på vissa nyckeltal i GPG Holding AB. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt komma att uppgå till 3,5 MSEK och utfalla senast 2021. Den totala köpeskillingen kan därmed maximalt komma att uppgå till 25 MSEK, vilket med 2,8 MSEK i nettokassa ger ett enterprise value om 22,2 MSEK.

2018-02-02

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security

Andrew.spry@tempest.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 13.15 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

2018-11-14
Regulatorisk

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär att bolaget tillförs cirka 14 MSEK före emissionskostnader genom en riktad nyemission av 753 630 aktier till en teckningskurs om SEK 18,60 per aktie.

2018-11-08

Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core Tempest Security AB (publ) har genom ett partnerskap med Global Warning System AB skapat lösningen Tempest Global Watch för affärsresenärer och andra personer som är i behov av ett trygghetsverktyg i sitt vardagliga arbete. Därutöver lanseras Tempest Global Watch Core, en förenklad version av Tempest Global Watch.

2018-10-24
Regulatorisk

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av bevakningstjänster till Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer.

2018-10-09

Affärsresor är en mångmiljardmarknad globalt och svenska företag och organisationer har av tradition en hög andel affärsresenärer. Affärsresor blir allt längre och kombineras alltmer med privata resor för avkoppling. Resenärer önskar i allt större utsträckning att tjänster kopplade till resan är digitala och automatiserade. Att använda appar för att få en så smidig resa som möjligt är alltmer vanligt. Denna del av affärsresemarknaden är en mångmiljonindustri som växer kraftigt och har en hög utvecklingspotential.

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest