Investor relations

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Tempest Security den 24 maj 2018

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 24 maj 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 420 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 90 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna. Arvode ska inte utgå till ledamöter som är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att omvälja Anders Laurin, Mikael Silfverberg, Cecilia Jinert Johansson och Andrew Spry samt att nyvälja Christina Karlsson Kazeem till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade att omvälja Anders Laurin till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att till revisionsfirma för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB.

Stämman beslutade att inrätta en valberedning som ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna. Valberedningen ska ha till uppgift att, inför årsstämman 2019, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagets bolagsordning. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

2018-12-19
Regulatory

Kroll, a division of Duff & Phelps, a global leader in risk mitigation, investigations, compliance, cyber resilience, security and incident response solutions, today announced a new cooperation agreement (the "Cooperation Agreement") with Sweden-based Tempest Security AB (publ) providing cyber risk solutions to Tempest's clients across Scandinavia and around the world.

2018-11-28
Regulatorisk

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av säkerhetstjänster till EU-myndigheten europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). Avtalet träder i kraft den omedelbart och sträcker sig över fyra år, inklusive optioner. Det totala ordervärdet förväntas uppgå till 2,19 MEUR, vilket per dags dato motsvarar 22,8 MSEK, under avtalsperioden inklusive optionsåren.

2018-11-15
Regulatorisk

Markant lönsamhetsförbättring och fortsatt hög tillväxt

Tredje kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,1 (45,2) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -0,1 (2,2) MSEK.
  • Periodens resultat var -2,9 (1,1) MSEK.
  • Jämförelsestörande poster om -0,1 (-0,7) MSEK påverkar perioden.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 (0,2) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 29% till 162,2 (125,7) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,4 (4,8) MSEK.
  • Periodens resultat var -17,9 (2,1) MSEK.
  • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-2,4) MSEK påverkar perioden.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,7 (4,8) MSEK.
2018-11-14
Regulatorisk

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär att bolaget tillförs cirka 14 MSEK före emissionskostnader genom en riktad nyemission av 753 630 aktier till en teckningskurs om SEK 18,60 per aktie.

1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest