Investor relations

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Tempest Security den 24 maj 2018

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 24 maj 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 420 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 90 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna. Arvode ska inte utgå till ledamöter som är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att omvälja Anders Laurin, Mikael Silfverberg, Cecilia Jinert Johansson och Andrew Spry samt att nyvälja Christina Karlsson Kazeem till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade att omvälja Anders Laurin till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att till revisionsfirma för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB.

Stämman beslutade att inrätta en valberedning som ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna. Valberedningen ska ha till uppgift att, inför årsstämman 2019, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagets bolagsordning. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

2018-10-09

Affärsresor är en mångmiljardmarknad globalt och svenska företag och organisationer har av tradition en hög andel affärsresenärer. Affärsresor blir allt längre och kombineras alltmer med privata resor för avkoppling. Resenärer önskar i allt större utsträckning att tjänster kopplade till resan är digitala och automatiserade. Att använda appar för att få en så smidig resa som möjligt är alltmer vanligt. Denna del av affärsresemarknaden är en mångmiljonindustri som växer kraftigt och har en hög utvecklingspotential.

2018-08-23
Regulatorisk

Utvecklingen har gått framåt snabbare än väntat

Andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 33% till 56,7 (42,7) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -6,6 (1,8) MSEK.
  • Periodens resultat var -9,4 (1,0) MSEK.
  • Jämförelsestörande poster om -0,6 (-0,9) MSEK påverkar perioden.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,4 (0,5) MSEK.
2018-06-13

Värmdö kommun är en av landets snabbast växande kommuner med cirka 42 300 invånare. Närheten till Stockholm gör Värmdö till ett attraktivt område för storstadsbornas boende, rekreation och båtliv. Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer varav merparten med fast boende i Stockholm. Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tempest